Företagsförvärv

IDESTA söker ständigt efter nya förvärv som kan bidra till koncernens utveckling på ett positivt sätt.
Förvärv kan ske antingen genom att ett av våra dotterbolag genomför ett förvärv för att förstärka sin position eller genom att moderbolaget investerar i ett företag inom en bransch där vi inte har verksamhet idag.

Vårt fokus ligger inom tillverkande företag som innehar en stark position inom sin marknad, helst med egna produkter.

Våra kriterier för investering är att våra företag ska ha en god lönsamhet, bra möjlighet till tillväxt och en kompetent och driftig egen ledning som kan realisera de mål vi sätter upp för respektive företag.

Kontaktinformation

Är ni intresserade att få stabila ägare i ert bolag eller vill veta mer om företagsförvärv?

Kontakta oss

Arbetssätt

​​​​​​​

Vårt arbetssätt vid förvärv

Eftersom vi ständigt utvärderar ytterligare förvärv har vi en kontinuerlig process för att identifiera intressanta företag som är till salu eller kan tänkas bli till salu. Företagen kan exempelvis stå inför ett generationsskifte eller befinna sig i en ägarstruktur där det inte får rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Idesta genomför först en extern analys av företaget baserat på tillgängliga publika uppgifter. Om företaget tycks uppfylla våra krav avseende potential för lönsamhet och tillväxt väljer vi att kontakta företaget med en intresseförklaring som kan göras i olika former. Vanligast är att vi presenterar en avsiktsförklaring som beskriver Idesta, skälet till vårt intresse och hur vi tror att företaget kan fortsätta utvecklas med Idesta som ägare. Helt avgörande för att gå vidare till ytterligare steg är att ett ömsesidigt förtroende uppstår mellan oss och tidigare ägare.

För att sedan komma vidare till ett konkret bud som kan ligga som grund till för affär genomför vi en fördjupad analys i samarbete med befintliga ägare med viss tillgång till företagsinterna uppgifter. Denna analys avser att bekräfta de förutsättningar som ligger till grund för vårt intresse för företaget. I detta arbete ingår nästan alltid kontakter med ett antal av de viktigaste kunderna för att bekräfta de tidigare ägarnas syn på företaget och marknadens utveckling. Dessutom krävs oftast diskussioner med nyckelpersoner inom företaget som skall arbeta kvar i den nya regin. Efter denna fas lämnar Idesta ett konkret bud med beskrivning av finansiering och tidplan för transaktionen.

Efter att vi kommit överens med säljaren om detaljerna för affären genomför vi slutligen en due diligence inför övertagandet. Det innebär en fördjupad genomlysning av företagets räkenskaper, avtal, orderstock, mm i syfte att identifiera eventuella felaktigheter och risker som kan drabba oss som nya ägare.

Därefter sker själva transaktionen där Idesta övertar ägandet och ansvaret för företaget och de anställda. Ofta väljer vi att ha en övergångsperiod där de tidigare ägarna är kvar i någon roll för att säkra att överlämnandet gentemot t.ex. kunder och leverantörer sker problemfritt. Detta är särskilt viktigt när de tidigare ägarna haft en aktiv roll och kanske personifierar företaget utåt.